Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Obowiązująca w okresie pandemii COVID-19

Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo
w drodze do przedszkola i w drodze do domu.
Przedszkole odpowida za bezpieczeństwo dziecka z chwilą przekazania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna pracownikowi przedszkola.
 PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI W CZASIE PANDEMII COVID-19

 1. Rodzic przyprowadza dziecko do placówki na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością obostrzeń sanitarnych wprowadzonych w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 10 na podstawie Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych, zwłaszcza górnych dróg oddechowych (kaszlu, kataru).
 3. Najpóźniej do 1 września br. rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest dostarczyć do przedszkola Oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1, w którym zawarta jest Zgoda na pomiar temperatury dziecka oraz zaktualizowane dane kontaktowe, stanowiące załącznik Nr 2.
 4. Brak pisemnej zgody na pomiar temperatury dziecka jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.
 5. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe (1 rodzic z dzieckiem/dziećmi uczęszczającym do przedszkola).
  5a. Rodzicom.prawnym opiekunom/osobom uprawnionym do odbioru zabrania się, do odwołania, wchodzenia na teren budynku przedszkola
 1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola możliwe jest do godziny 8.30 - po tej godzinie dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola.
 2. W miarę możliwości dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez jednego stałego opiekuna - pozwala to uniknąć dużej rotacji osób trzecich.
 3. Dziecko, w którego domu przebywa osoba pozostająca na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie może być przyprowadzane do przedszkola.
 4. Dzieci nie mogą wnosić do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów lub pokarmów przyniesionych z za spełnienie tego wymogu odpowiedzialny jest rodzic/prawny opiekun dziecka.
 5. Wyznacza się do odwołania Strefę Bezpieczną, którą stanowi przestrzeń wspólna tj. szatnia dla rodziców..
 6. Przestrzeń wspólnej zostaje zamknięta do dowołania w sytuacji wzrostu zachorować na COVID-19 w kraju.
 7. Podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola wyznaczony przez dyrektora pracownik obsługi przebywa przy drzwiach głównych i w obecności rodzica mierzy dziecku temperaturę.
 8. Pomiar temperatury obowiązuje do czasu odwołania, z możliwością przywrócenia w sytuacji wzrostu zachorowań.
 9. Temperatura ciała dziecka nie może przekraczać 37,2.
 10. W przypadku temperatury wyższej, niż wskazana w pkt 14 dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola.
 11. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu temperatura jest mierzona również w przed obiadem oraz w każdej porze,  gdy  dziecko będzie wykazywało niepokojące objawy chorobowe.
 12. Jeśli dziecko nie ma widocznych objawów chorobowych i temperaturę do 37,2 C  dziecko przechodzi do szatni grupy, pracownik przedszkola, w przypadku dzieci 4 letnich, ewentualnie pomaga w przebieraniu, następnie kieruje dziecko do łazienki, by umyło ręce a po umyciu rąk do sali zajęć.
 13. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana jest do przestrzegania na terenie placówki  wszelkich  środków  ostrożności,    m.in.  osłony  ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.
 14. Rodzice oczekują na wejście/wyjście dziecka do/z przedszkola przed wejściem głównym w lewej części tarasu  z  zachowaniem   bezpiecznej odległości od innych osób minimum 1,5 metra.
 15. Rodzice/prawni opiekunowie oczekujący na wejście/wyjście dziecka mają obowiązek zakrycia ust i nosa przy pomocy maski lub maseczki lub przyłbicy lub części odzieży.
 16. Schody przeznaczone są dla  osób wychodzących z placówki, tak by drogi osób przychodzących i  wychodzących  w miarę możliwości nie krzyżowały się.
 17. Dzieci wchodzą do przedszkola samodzielnie po zmierzeniu temperatury i, nie zatrzymując się w szatni dla rodziców, przechodzą w ubraniu na hol główny przedszkola, gdzie otoczy je opieką wyznaczony pracownik przedszkola.
 18. Rodzice/prawni opiekunowie zachowują dystans  1,5  metra między personelem oraz innymi  dziećmi   i rodzicami/opiekunami, a także troszczą się o to, by przyjmowanie i odbiór dzieci odbywały się naprzemiennie  i płynnie.
 19. W godzinach porannych od 7.00 do 8.15 oraz od godziny 15.15 do 16.45 dzieci zbierają się w tzw. grupie zbiorczej podzielonej na trzy części za pomocą taśmy ostrzegawczej. Każda część grupy zbiorczej przeznaczona jest dla innej grupy wiekowej. Co do zasady do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 20. Nauczyciel opiekujący się grupą zbiorczą ma obowiązek dopilnowania, aby dzieci z poszczególnych grup wiekowych zajmowały wyznaczoną dla nich część sali i zachowywały minimalna bezpieczną odległość od dzieci z innej grupy.
 21. W sali grupy zbiorczej zostanie wyznaczony ciąg komunikacyjny umożliwiający dzieciom z poszczególnych grup na swobodne korzystanie z zabawek i pomocy dydaktycznych, z tym, że każdorazowo dana zabawka / pomoc dydaktyczna odkładana będzie na wskazane do dezynfekcji miejsce lub będą z niej korzystać danego dnia wyłącznie dzieci jednej grupy.
 22. Nauczyciel grupy zbiorczej jest odpowiedzialny za bezwzględne przestrzeganie zasad opisanych w pkt 25 i 26.
 23. Każdego dnia przy przyjmowaniu dziecka wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola ma prawo przeprowadzić z osobą przyprowadzającą krótką rozmowę polegającą na zadaniu następujących pytań:
 1. czy dziecko wykazuje objawy infekcji lub innych chorób?
 2.  czy rodzice  lub  osoby  współzamieszkujące   mieli   kontakt   z   osobami   chorymi   na COVID-19 lub czy przebywają na kwarantannie?
 3.  czy rodzice/opiekunowie prawni lub osoby współzamieszkujące nie mają objawów infekcji lub objawów grypopodobnych?
 4.  w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - czy wystąpiło obniżenie poziomu funkcjonowania lub inne niepokojące symptomy w zachowaniu lub samopoczuciu

29. Dziecko nie zostaje przyjęte do  przedszkola,  jeśli  występuje,  jeden z następujących warunków:

 1. dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,2°C,
 2. pracownik przedszkola zaobserwował u dziecka objawy chorobowe tj. katar, kaszel, kichanie, podwyższona temperatura ciała,  biegunka, wymioty, rumień lub wysypka,
 3. rodzic odpowiedział  twierdząco  na którekolwiek z pytań  z  wywiadu, o którym mowa  w pkt. 28.

30. Rodzice.prawni opiekunowie/osoby upoważnione do odbioru mają obowiązek odebrania dziecka i opuszczenia terenu przedszkola do godziny 16.45.
31. Osobom nueupoważniony, osobom pod wpływem alkoholu nie wydaje się dzieci.

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Las - Opolska
  data wytworzenia: 2011-08-26
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2008-06-26 17:31
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-06 12:20

« wstecz

Opis strony

redakcja: dyrektor przedszkola Beata Las - Opolska, tel/fax (046)8553044

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7903
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-06 12:20:10