Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Zasady zgłaszania przez rodziców/prawnych opiekunów konieczności objęcia dziecka opieką przedszkola

W pierwszej kolejności z opieki przedszkola mogą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Warunki, które muszą zostać spełnione przed przyjęciem dziecka na pobyt i opiekę przedszkolną regulują zapisy Wewnętrznych Procedur Bezpieczeństwa podane do Państwa wiadomości, Rozdział "Szczegółowe zadania i obowiązki rodziców". Obowiązkiem każdego rodzica/prawnego opiekuna jest znajomość zapisów ww. Procedur.
Aby dziecko zostało objęte opieką przedszkola rodzice/prawni opiekunowie muszą spełnić warunki Rozdziału I "Informacje wstepne" ust. 2 oraz Rozdziału "Szczegółowe zadania i obowiązki rodziców" a w szczególności zapisy ust. 1, ust. 2 i ust. 3.
W związku z tym rodzic/prawny opiekun spełniający warunki, o których mowa wyżej, jest zobowiązany dostarczyć do przedszkola na 5 dni przed datą planowanego posłania dziecka do przedszkola podpisane Oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 1 oraz podpisaną Deklarację, stanowiącą Załącznik Nr 2. Godziny przyjmowania ww. dokumentów: dni robocze 10.00 - 14.00.
Rodzice są zobowiązani do ścisłego i bezwzględnego przestrzegania podanego do wiadomości dyrektora przedszkola czasu przyprowadzania i odbioru dziecka.
Jednocześnie dyrektor przedszkola ma prawo zorganizować czas pracy grupy wiekowej w określonych, wyznaczonych przez niego  godzinach np. 8.00 - 15.00. Rodzic dziecka jest wóczas zobowiązany do przyprowadzenia i odbioru dziecka w wyznaczonych godzinach.
Oświadczenie oraz Deklaracja znajdują się w informacjach poniżej.

Metryka

  • opublikował: Beata Las – Opolska
    data publikacji: 2020-05-27 13:05
  • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
    ostatnia modyfikacja: 2020-05-27 13:13

Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie w czasie pandemii COVID-19

Zbieranie informacji od Rodziców w zakresie korzystania dziecka z opieki przedszkola od dnia 25 maja br.

Drodzy Rodzice
Dla niektórych z Państwa niebawem nadejdzie dzień podjęcia jakże trudnej decyzji, dotyczącej powrotu dziecka do przedszkola. Dla dzieci powrót ten będzie także trudny, tym bardziej, że znajdą się w nieco innym przedszkolu, odmiennym od tego, które pamiętają. Musimy wszyscy, ja, nauczyciele i Państwo ułatwić im chwilę powrotu, pomóc zrozumieć dlaczego muszą zdezynfekować ręce wchodząc do przedszkola, dlaczego mama i tata, babcia czy dziadek nie wejdą do środka, dlaczego będą przed wejściem miały mierzoną temperaturę, dlaczego nie będą mogły się ściskać, tulić, całować, przytulać, dlaczego nie będą mogły przynieść do przedszkola zabawki, książki, cukierka itp., dlaczego nie będą, jak dotąd, bawić się w dużej grupie…i będą musiały myć ręce częściej, niż dotąd, i jeść w odległości 2 metrów od kolegów, i dlaczego piaskownica będzie zasłonięta a gra w piłkę nożną odłożona na tzw. lepsze czasy…
To będzie bardzo trudne dla nas, dla nich, dla Was Rodzice.
Dlatego, bardzo proszę  o zapoznanie się z Wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej oraz z Wytycznymi (aktualizacja z dnia 4 maja br.) Głównego Inspektora Sanitarnego.

  1. https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli
  2. https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%C5%BC%C5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

Przesłałam Państwu również projekt Wewnętrznych Procedur Bezpieczeństwa obowiązujących na terenie naszego przedszkola w czasie pandemii COVID-19, nadmieniając, że  Procedury oczekują na uwagi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zastrzegłam również, że  zmianie ulec mogą zapisy dotyczące sposobu organizacji zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych. Ostateczna wersja dokumentu zostanie podana do wiadomości publicznej najpóźniej w piątek 15 maja br.
Bardzo proszę Państwa o przemyślenie i określenie do poniedziałku 18 maja do godziny 12.00, kto z Państwa potrzebuje pomocy przedszkola w zakresie opieki nad dzieckiem i spełnia kryteria podane w Załączniku Nr 1 do ww. Procedur Bezpieczeństwa tj. oboje rodzice pracują, żadne z rodziców nie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, zasiłku opiekuńczym na inne dziecko a ponadto, czy pracujecie w służbach ratowniczych, medycznych, mundurowych, handlu  i przedsiębiorstwach realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19.
Proszę Państwa o przesłanie maila na adres poczty przedszkola z informacją zwrotną: Tak, moje dziecko …. (imię i nazwisko dziecka) będzie korzystało z opieki przedszkola od dnia...... lub  Nie, moje dziecko…. (imię i nazwisko dziecka) nie będzie uczęszczało do przedszkola do dnia…...
W związku z tym, że w grupie może być 12 dzieci taka informacja jest dla mnie bardzo ważna – muszę ustalić organizację pracy nauczycieli dostosowaną do reżimu sanitarnego. Muszę także określić, w przypadku większej liczby dzieci potrzebujących opieki, kto spełnia kryteria a kto, przykro mi, nie będzie mógł skorzystać z opieki przedszkola. I prosić Was Rodzice o zrozumienie – to dla mnie będzie bardzo trudny wybór.
Ci z Państwa, którzy muszą skorzystać z opieki przedszkola, aby powrócić do pracy, proszeni są o wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do przedszkola do wtorku tj. 19 maja do godziny 12.00 Załącznika Nr 1 oraz Załącznika Nr 2 (w załączeniu poniżej).
Pamiętajcie proszę o określeniu obligatoryjnej godziny przyprowadzenia dziecka i godziny odbioru. Nie wolno nam utworzyć (jak to było dotąd) tzw. grup zbiorczych rano i po podwieczorku, w związku z tym, mając na uwadze Państwa deklaracje, będę układała grupy według czasu pobytu dzieci, aby żaden z nauczycieli nie pracował po 10 godzin dziennie od 7.00 do 17.00.
Proszę także pamiętać, że nie będzie odbioru po obiedzie a dopiero po podwieczorku.
Bardzo proszę Rodziców, którzy potrzebują opieki przedszkola o obejrzenie wspólnie z dziećmi prezentacji: https://www.youtube.com/watch?v=ukxq8qXL4r8.
Proszę, tłumaczcie dziecku w czasie oglądania, że przedszkole musi być bezpieczne i, jeśli wszyscy - dzieci, nauczyciele, pracownicy, rodzice, dziadkowie itd.- będziemy przestrzegać pewnych zasad, to przyjdzie znowu czas radosnej, bezpiecznej zabawy. Wszyscy musimy dostosować się do nowej sytuacji, uznać reżim sanitarny, bowiem chroni i dzieci i pracowników przed zagrożeniem, respektować zasady i wytyczne, aby nadszedł dzień, w którym przedszkole będzie przedszkolem czyli miejscem pełnym śmiechu, hałasu, swawoli.

Doczekamy:)

 

 

Załączniki Nr 1, Nr 2 dla rodziców których dziecko będzie korzystało z opieki przedszkola od 25 maja br.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8660
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-09-17 21:05:04