Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.zyrardow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Opłaty na konto bankowe od 1 stycznia 2017 r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOKONUJĄCYCH OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE.

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulega numer rachunku bankowego, na który powinny wpływać opłaty Rodziców za wyżywienie i korzystanie z usług przedszkola.
Nowy rachunek:

Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie ul. Mireckiego 56, Bank PKO BP nr konta 95 1020 1026 0000 1102 0285 8538

Jednocześnie informujemy, że rodzice dzieci 6 letnich (i starszych) realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zerówka) od dnia 1 stycznia 2017 r. ponoszą opłaty wyłącznie za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Prosimy o dokonywanie opłat w wyznaczonym terminie tj. do 10 dnia każdego miesiąca.

drukuj (Opłaty na konto bankowe od 1 stycznia 2017 r.)

Metryka

 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2017-01-03 12:31
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 16:07

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu

Opłaty za wyżywienie oraz pobyt dziecka pobierane są na podstawie rzeczywistej liczby dni korzystania z wyżyiwenia oraz rzeczywistej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzice maja obowiązek dokonania opłat do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie tj.
w godzinach od 9.00 - 14.00 realizację podstawy programowej, określonej w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 358 ze zmianami).

 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za jedną godzinę świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł z wyłączeniem od dnia 1 stycznia 2017 r. opłat za pobyt dzieci 6 letnich (i starszych) realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 2. W skład miesięcznych opłat wchodzą:
  a.    Opłata za korzystanie ze świadczeń wykraczających ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego i realizowanych poza czasem przeznaczonym na jej realizację, ustalana na podstawie maksymalnej stawki odpłatności określonej ustawie o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zmianami) (1 złoty) oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej,z wyłączeniem od dnia 1 stycznia 2017 r. opłat za pobyt dzieci 6 letnich (i starszych) realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
  b.    Opłata za całodzienne wyżywienie w ramach obowiązującej stawki żywieniowej stanowiąca iloczyn dziennej stawki żywieniowej 9 złoty i ilości dni obecności dziecka w przedszkolu,
  Wysokość stawki żywieniowej dziennej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie aktualnych cen rynkowych.
 3. Wysokość opłat naliczana jest przez kasjera zatrudnianego przez organ prowadzący. Kasjer dokonuje naliczeń na podstawie danych dostarczonych przez nauczycieli wychowawców.
 4. Wpłaty należności za Przedszkole należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie w: Bank PKP BP nr konta 95 1020 1026 0000 1102 0285 8538  z dopiskiem „opłata za pobyt dziecka (imię i nazwisko dziecka)......... w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 10 przy ulicy Przedszkolnej 1 za miesiąc......” lub w przedszkolu w dwa pierwsze wtorki każdego miesiąca od godziny 12.00 do godziny 17.00.
 5. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy lub datę uiszczenia opłat w przedszkolu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Las - Opolska
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2019-08-31 23:13
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-29 14:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1918
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-26 16:07