Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

I . Zasady ogólne dyżuru 

 1. Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Żyrardów.
 2. W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz koniecznością uwzględnienia wytycznych dotyczących przebywania dzieci w przedszkolach informujemy, że w okresie wakacyjnym przedszkola wciąż będą funkcjonować w podwyższonym reżimie sanitarnym i opieką zostaną objęte wyłącznie te dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki tj. dzieci rodziców pracujących, którzy 
  w okresie dyżuru wakacyjnego nie przebywają na urlopach.
 3. Decyzję o organizacji działalności poszczególnych przedszkoli w okresie wakacji, w tym o ilości miejsc w przedszkolu w okresie wakacji, podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola, przygotowane z zachowaniem warunków organizacyjnych wskazanych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, nauczycieli i pracowników przedszkoli, przedszkole  dyżurujące będzie prowadziło opiekę wyłącznie dla dzieci rodziców pracujących i nie przebywających na urlopach: wypoczynkowym, macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, bezpłatnym.
 5. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2021 Dyrektora Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 z dnia 18 maja 2021r. decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa:
  1. przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego oraz
  2. przyjmowania na dyżur wakacyjny do danego przedszkola dzieci uczęszczających do tego przedszkola w roku szkolnym     2020/2021, tj. do przedszkola „macierzystego”
  3. przyjmowania na wolne miejsca w przedszkolu dzieci z przedszkola/przedszkoli innych, spełniających kryterium Nr 1). 

6. Ostateczna informacja dotycząca działania placówek w okresie dyżuru wakacyjnego. zostanie podana do wiadomości, po analizie zapotrzebowania zgłoszonego przez rodziców dzieci z przedszkola „macierzystego”. 

II. Karta zgłoszenia

 1. Podstawą przyjęcia dziecka jest wykonanie przez rodziców/opiekunów prawnych następujących czynności:
  1. Wypełnienie, podpisanie i dostarczenie karty zgłoszenia (wraz z załącznikami) dziecka z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 na dyżur wakacyjny w terminie od 26 maja 2021 r. do 2 czerwca 2021 r. do godziny 14.00 (dotyczy wyłącznie dzieci z MIP10),
  2. wypełnienie, podpisanie i dostarczenie karty zgłoszenia (wraz z załącznikami) dziecka z innego przedszkola z terenu Miasta Żyrardowa na dyżur wakacyjny do danego przedszkola w terminie od 4 czerwca 2021 r. do 11 czerwca 2021 r. do godziny 14.00. Kartę zgłoszenia i załączniki można przekazać drogą elektroniczną w postaci skanu na adres: mip10@zyrardow.pl z obowiązkowym tytułem wiadomości Karta zgłoszenia dziecka na dyżur w MIP10 w m-cu lipcu,
  3. Uiszczenie opłat za wyżywienie dziecka do 15 czerwca 2021 r. na konto 17 1020 1042 0000 8102 0449 1619 z tytułem płatności: Dyżur wakacyjny lipiec 2021 MIP10 z dopiskiem: za dziecko ……… (imię i nazwisko dziecka).
 2. Informacja o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny zostanie podana do wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w przedszkolu w dniu 21 czerwca 2021r. o godzinie 12.00 po weryfikacji dokumentów oraz otrzymania potwierdzenia z księgowości o dokonaniu płatności na konto przedszkola.
  1. Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola oraz załączniki rodzice/opiekunowie prawni pobierają ze strony przedszkola https://mip10.zyrardow.pl – zakładka Dyżur letni,
  2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu odbywa się zgodnie ze statutem przedszkola i możliwościami organizacyjnymi danego przedszkola,
  3. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest spełnienie zasad pierwszeństwa, o których mowa wyżej oraz dopełnienie przez rodzica/prawnego opiekuna ww. czynności w ustalonych terminach.

III Informacje dodatkowe

 1. Stawka dzienna za wyżywienie dziecka wynosi 11 złotych, którą należy pomnożyć przez ilość dni zadeklarowanych w Karcie zgłoszenia na dyżur; łączną kwotę należy uiścić w wyznaczonym terminie na w/w rachunek bankowy.
 2. Rodzice dzieci, które zachorują podczas uczęszczania na dyżur a dostarczą do MIP10 zwolnienie L-4, otrzymają zwrot środków za niewykorzystane dni żywieniowe. Opłaty za pobyt dziecka należy uiścić najpóźniej do 10 września 2021 r. wg zestawienia sporządzonego przez nauczycieli i kasjera.
 3. Rodzicom,  których dziecko nie zostało przyjęte na dyżur letni do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 ze względów organizacyjnych tj. przekroczenie liczby miejsc organizacyjnych w placówce, zostanie wskazane inne przedszkole dyżurujące w lipcu 2021 r.

Metryka

 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2021-05-17 14:34
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-25 12:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1949
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-25 12:44:07