Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Treści dotyczące przedszkoli

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań (...)

 1. przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
 2. koordynuje współpracę nauczycieli z (...) rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci (...), w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym (...);
 3. ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania (...) uwzględniając w szczególności:
  1. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
  2. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
  3. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 4. wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których (...) rodzice mogą korzystać;
 5. zapewnia (...) rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji.

$ 2,Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

 1. z wykorzystaniem:
  1. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem epodreczniki.pl,
  2. innych (...)  materiałów wskazanych przez nauczyciela;
 2. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, (...) rodzicem;
 3. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko (...) w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, (...)

$ 7.1  Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin  zajęć   dydaktycznych,  wychowawczych  i opiekuńczych,  prowadzonych  bezpośrednio   z uczniami albo na ich rzecz, (...).

 1. Dyrektor jednostki systemu oświaty ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Las-Opolska
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2020-03-23 18:42
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-23 18:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3670
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-03-23 18:43:06