Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

 Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:

 • programu wychowania w przedszkolu, zgodnego z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz. U. z 2017 poz. 356 oraz z 2018 poz. 1679),
 • programów własnych opracowanych przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Czas zajęć dydaktycznych oraz zajęć dodatkowych, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

 1. dla dzieci 3 i letnich - około 15-20 minut,
 2. dla dzieci 5 i 6 letnich - około 30 minut.

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 • 3 sale przedszkolne dziennego pobytu dzieci,
 • salę do zajęć SI,
 • gabinet logopedyczny,
 • gabinet psychologiczny,
 • kącik plastyczny - wyłączony z użytku do odwołania od dnia 1 września 2020 r.,
 • kącik ekologiczny- j.w.,
 • plac zabaw,
 • kuchnię i zaplecze administracyjno-kuchenne oraz magazyny,
 • izolatorium.

Nauczyciele przedszkola wspierają rozwój zainteresowań dzieci poprzez prowadzenie poza pensum dydaktycznym kół zainteresowań - wyłączone w roku szkolnym 2020/2021 do odwołania:

 • 2 koła plastyczne,
 • koło ekologiczne,
 • koło teatralne,
 • koło muzyczne,
 • koło ruchowe,
 • koło językowe profilaktyczne.

Nauczyciele wspierają rozwój dziecka poprzez stymulację zaburzonych funkcji organizując w obszarze grupy zajęcia indywidualne lub zespołowe w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej tj. ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu, ćwiczenia z wykorzystaniem metody M. Frostig.

Praca indywidualna lub zespołowa w ramach realizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, poprzedzona jest: obserwacją dziecka i diagnozą pedagogiczną, złożeniem do dyrektora Wniosku o konieczności organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, poinformowaniem i uzyskaniem akceptacji rodziców na udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dziecku,opracowaniem Planu działań wspierających dla dziecka (indywidualnego lub dla zespołu dzieci).

Praca z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oparta jest na diagnozie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, zawartych w orzeczeniu zaleceniach oraz Indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym,  zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia MEN z 2020 poz. 1280 w sprawie pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 2020r. poz. 1309 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Program opracowuje zespół, który tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem, zwany dalej „zespołem”.

Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Rodzice dziecka mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny. Dyrektor przedszkola zawiadamia rodziców dziecka, w sposób przyjety w przedszkolu, o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w jego pracach.

Rodzice dziecka, na ich wniosek, otrzymują kopię programu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Las - Opolska
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2008-06-26 18:02
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-06 12:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7781
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-06 12:32:32