Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

I . Zasady ogólne dyżuru 

 1. Dyżur wakacyjny jest organizowanywyłącznie  dla dzieci rodziców pracujących uczęszczających  do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Żyrardów.
 2. Informujemy, że w okresie wakacyjnym  opieką zostaną objęte wyłącznie te dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki tj. dzieci rodziców pracujących, którzy w okresie dyżuru wakacyjnego nie przebywają na urlopach tj. wypoczynkowy, macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, bezpłatny.
 3. Decyzję o organizacji działalności poszczególnych przedszkoli w okresie wakacji, w tym o ilości miejsc w przedszkolu w okresie wakacji, podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola.
 4. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2021 Dyrektora Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 z dnia 18 maja 2021r. decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa:
  1. przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego oraz
  2. przyjmowania na dyżur wakacyjny do danego przedszkola dzieci uczęszczających do tego przedszkola do przedszkola „macierzystego”
  3. przyjmowania na wolne miejsca w przedszkolu dzieci z przedszkola/przedszkoli innych, spełniających kryterium Nr 1). 

6. Ostateczna informacja dotycząca działania placówek w okresie dyżuru wakacyjnego. zostanie podana do wiadomości, po analizie zapotrzebowania zgłoszonego przez rodziców dzieci z przedszkola „macierzystego”. 

II. Karta zgłoszenia

 1. Podstawą przyjęcia dziecka jest wykonanie przez rodziców/opiekunów prawnych następujących czynności:
  1. Wypełnienie, podpisanie i dostarczenie karty zgłoszenia (wraz z załącznikami) dziecka z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 na dyżur wakacyjny w podanym do wiadomości terminie  (dotyczy wyłącznie dzieci z MIP10),
  2. wypełnienie, podpisanie i dostarczenie karty zgłoszenia (wraz z załącznikami) dziecka z innego przedszkola z terenu Miasta Żyrardowa na dyżur wakacyjny do danego przedszkola w podanym do wiadomości terminie do godziny 14.00. Kartę zgłoszenia i załączniki można przekazać drogą elektroniczną w postaci skanu na adres: mip10@zyrardow.pl z obowiązkowym tytułem wiadomości Karta zgłoszenia dziecka na dyżur w MIP10 w m-cu sierpniu 2023,
  3. Uiszczenie opłat za wyżywienie dziecka w podanym do wiadomości terminie na konto 17 1020 1042 0000 8102 0449 1619 z tytułem płatności: Dyżur wakacyjny sierpień 2023 MIP10 z dopiskiem: za dziecko ……… (imię i nazwisko dziecka).
  4. Nie dokonanie opłat w wyznaczonym terminie powoduje automatyczną utratę miejsca w przedszkolu dyżurującym.
 2. Informacja o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny zostanie podana do wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w przedszkolu w dniu .... po weryfikacji dokumentów oraz otrzymania potwierdzenia z księgowości o dokonaniu płatności na konto przedszkola.
  1. Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola oraz załączniki rodzice/opiekunowie prawni w ustalonym terminie pobierają ze strony przedszkola https://mip10.zyrardow.pl – zakładka Dyżur letni,
  2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu odbywa się zgodnie ze statutem przedszkola i możliwościami organizacyjnymi danego przedszkola,
  3. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest spełnienie zasad pierwszeństwa, o których mowa wyżej oraz dopełnienie przez rodzica/prawnego opiekuna ww. czynności w ustalonych terminach.

III Informacje dodatkowe

 1. Stawka dzienna za wyżywienie dziecka wynosi 13 złotych, którą należy pomnożyć przez ilość dni zadeklarowanych w Karcie zgłoszenia na dyżur; łączną kwotę należy uiścić w wyznaczonym terminie na w/w rachunek bankowy.
 2. Opłaty za pobyt dziecka należy uiścić najpóźniej do 10 września 2023 r. wg zestawienia sporządzonego przez nauczycieli i kasjera.
 3. Rodzicom,  których dziecko nie zostało przyjęte na dyżur letni do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 ze względów organizacyjnych tj. przekroczenie liczby miejsc organizacyjnych w placówce, zostanie wskazane inne przedszkole dyżurujące, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc przez to przedszkole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Las-Opolska
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2021-05-17 14:34
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-05 12:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4578
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-05 12:09:11