Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

  • Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

W dniu 7 września 2016 r. Komisja Rekrutacyjna w składzie:

  1. Kierownik rekrutacji – Beata Las-Opolska,
  2. Członek komisji rekrutacyjnej – Sylwia Gnacińska-Matejek,

przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne Uczestników projektu “Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie”.

Komisja dokonała oceny formalnej złożonych wniosków w ramach projektu zgodnie z art. 4 pkt. 5 Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Stwierdzono, że wpłynęło 15 zgłoszeń zawierających kompletną dokumentację rekrutacyjną tzn. formularz zgłoszeniowy (załącznik Nr 1), deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik Nr 2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik Nr 3), oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna (załącznik Nr 4), orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Wszystkie zgłoszenia zostały wypełnione na właściwych drukach, opatrzone datą i podpisem rodziców. Komisja stwierdziła, że złożone wnioski wyczerpują limit miejsc uczestników projektu.

Komisja rekrutacyjna sporządziła i podpisała listę Uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Listy została podana do wiadomości rodziców w dniu 7.09.2016 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz przekazanie każdemu rodzicowi Uczestnika zakwalifikowanego do projektu pisemnej informacji nt. z podaniem Nr dziecka – Uczestnika projektu.

Metryka

  • opublikował: Beata Las – Opolska
    data publikacji: 2016-09-09 16:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4627
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-09-09 17:22:18