Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu

Opłaty za wyżywienie oraz pobyt dziecka pobierane są na podstawie rzeczywistej liczby dni korzystania z wyżyiwenia oraz rzeczywistej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzice maja obowiązek dokonania opłat do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie tj. w godzinach 9.00-14.00 realizację podstawy programowej, określonej w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ze zmianami).

 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za jedną godzinę świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł z wyłączeniem od dnia 1 stycznia 2017 r. opłat za pobyt dzieci 6 letnich (i starszych) realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 2. W skład miesięcznych opłat wchodzą:
  1. Opłata za korzystanie ze świadczeń wykraczających ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego i realizowanych poza czasem przeznaczonym na jej realizację, ustalana na podstawie maksymalnej stawki odpłatności określonej ustawie o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zmianami) (1 złoty) oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, z wyłączeniem od dnia 1 stycznia 2017 r. opłat za pobyt dzieci 6 letnich (i starszych) realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
  2. Opłata za całodzienne wyżywienie w ramach obowiązującej stawki żywieniowej stanowiąca iloczyn dziennej stawki żywieniowej 11 złotych i ilości dni obecności dziecka w przedszkolu,
   Wysokość stawki żywieniowej dziennej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie aktualnych cen rynkowych.
 3. Wysokość opłat naliczana jest przez kasjera zatrudnianego przez organ prowadzący. Kasjer dokonuje naliczeń na podstawie danych dostarczonych przez nauczycieli wychowawców. Informację nt. wysokości należnych opłat rodzic/prawny opiekun uzyska od kasjera w każdy wtorek m-ca w godzinach 12.00-16.45.
 4. Wpłaty należności za Przedszkole należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy:

  17 1020 1042 0000 8102 0449 1619

  z dopiskiem „opłata za pobyt dziecka (imię i nazwisko dziecka) ... w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 10 przy ulicy Przedszkolnej 1 za miesiąc ...”.
 5. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy lub datę uiszczenia opłat w przedszkolu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Las - Opolska
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2019-08-31 23:13
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-04 14:05

Rejestr zmian

 • zmieniono 2016-10-12 15:54 przez Beata Las – Opolska
 • zmieniono 2017-01-03 12:46 przez Beata Las – Opolska
 • zmieniono 2019-10-29 14:47 przez Beata Las – Opolska
 • zmieniono 2019-10-29 14:48 przez Beata Las – Opolska
 • zmieniono 2019-10-29 14:49 przez Beata Las – Opolska
 • zmieniono 2021-01-04 14:05 przez Beata Las – Opolska

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9024
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-04 14:05:00