Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996 z późn. zm.).

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. u z 2015 r. poz. 2058).

Tryb składania spraw, skarg oraz wniosków dotyczących funkcjonowania przedszkola określa procedura podana do wiadomości na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 1. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania przedszkola lub pracy nauczycieli oraz pracowników obsługi we wtorki od godz. 9.00 do godz. 14.00.
 2. Skargi i wnioski dotyczące oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych nauczyciela oraz funkcjonowania dziecka w grupie wnoszone są w pierwszej kolejności do wychowawcy. Obowiązki wychowawcy, do którego wniesiona została skarga lub wniosek określa procedura obowiązująca w przedszkolu.
 3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefaksem, pocztą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
 4. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 5. Pracownik Przedszkola, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie Dyrektorowi.
 6. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.
 7. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.
 8. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości Przedszkola.
 9. Kwalifikowanie spraw jako skargi lub wnioski dokonuje Dyrektor.
 10. Każda sprawa zakwalifikowana przez Dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.
 11. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, Dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 12. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji Przedszkola, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać do właściwego organu, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ.
 13. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego.
 14. Skargi/wnioski rozpatruje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona;
 15. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się dokumentację:
  1. Oryginał skargi/wniosku,
  2. Notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
  3. Materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
  4. Odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
  5. Inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
 16. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
  1. Oznaczenie organu, od którego pochodzi,
  2. Wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
  3. Imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
 17. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w kancelarii Przedszkola.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Las - Opolska
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2015-09-10 01:40
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-12 17:09

Rejestr zmian

 • zmieniono 2016-10-12 17:08 przez Beata Las – Opolska
 • zmieniono 2016-10-12 17:09 przez Beata Las – Opolska

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6447
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-10-12 17:09:02