Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Portale edukacyjne dla dzieci

Szanowni Państwo
Do zakładki dodałam stronę z adresami portali edukacyjnych dla dzieci, z których możecie Państwo skorzystać oraz Regulamin organizacji i realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik (...).
Zachęcam do zapoznania się z dokumentem.

Kliknięcie na zakładkę otwiera podstrony.

Zmiany w rozporządzeniu z dnia 26 marca 2021 r.

Szanowni Państwo.

W Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki wprowadzono zmiany, roszerzając katolog instytucji, w których zatrudnieni rodzice mogą wnioskować o organizację zajęć na terenie przedszkola. Zgodnie z art. 2 ustęp 4 rozporządzenia MEiN Dyrektor przedszkola na wniosek rodziców:

 1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 3. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 4. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 5. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 6. wykonują działania ratownicze,
 7. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 8. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 10. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych ( tj. placówki socjalizacyjne np. dom dziecka, placówki interwencyjne np. pogotowie opiekuńcze, placówki specjalistyczno-terapeutyczne, placówki typu rodzinnego np. rodzinne domy dziecka),
 11. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 12. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. u. z 2020 poz. 910 ze zm.) i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Warunkiem organizacji zajęć w przedszkolu od 29 marca 2021r. dla dziecka rodziców zspełniających ww. kryteria jest:

 1. poinformowanie wychowawcy o tym fakcie na grupie Messenger lub telefonicznie w dniu 28 marca 2021r. do godz. 16:00 (niedziela),
 2. złożenie w przedszkolu Wniosku o zorganizowanie zajęć dla dziecka w poniedziałek 29 marca br. w chwili przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Wniosek do pobrania znajduje się niżej.
  W sytuacji organizacji zajęć stacjonarnych dla dzieci rodziców zatrudnionych w ww. jednostkach nieaktualne będą informacje podane do Państwa wiadomości w dniu wczorajszym dotyczące pracy zdalnej oraz godzin kontaktów z nauczycielami.

Metryka

 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2021-03-28 03:33
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-28 03:57

Informacje o pracy przedszkola w okresie 29.03 do 09.04.2021 r.

Szanowni Państwo.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji I Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-10, które wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021r., zawieszamy stacjonarną działalność dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą w okresie od dnia 29 marca do dnia 9 kwietnia 2021 r.

W okresie od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. zajęcia  dydaktyczne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tj. środków komunikacji elektronicznej, zapewniających wymianę informacji między nauczycielem a rodzicem, przez mailowe lub telefoniczne informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko  w domu oraz poprzez codzienne wysyłanie na maile rodziców lub grupy messenger scenariuszy zajęć, opracowywanych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne i innych specjalistów.
Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin  zajęć   dydaktycznych,  wychowawczych  i opiekuńczych,  prowadzonych  bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz.

W soboty i niedziele, a także w czasie urlopu wypoczynkowego, kwarantanny, izolacji domowej oraz czasu trwania zwolenienia lekarskiego nauczyciele nie świadczą pracy w żadnej formie. O okresie nieobecności poszczególnych nauczycieli powiadamiać będą Państwa wychowawcy grup.

Godziny pracy nauczycieli oraz godziny kontaktu telefonicznego, mailowego, messenger w okresie od. 29.03 do 09.04.2021 r.:

 • Nauczyciele i wychowawcy grup 4 i 5 latków: dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00, z wyjątkiem: nauczyciel wychowania przedszkolnego: środa, piątek w godzinach 12.30-16.45,
 • Nauczyciel wychowawca grupy 6 latków: dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00,
 • Nauczyciele wspomagający grup: dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00,
 • Logopeda: środa w godzinach 9.00-11.00, czwartek w godzinach 10.45-15.00,
 • Psycholog: od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-12.00.

Każdego dnia w ww. godzinach pracy nauczycieli otrzymacie Państwo scenariusz zajęcia dydaktyczno-wychowawczego lub terapeutycznego, z wyłączeniem dni, w których nauczyciele korzystać będą z urlopu wypoczynkowego lub będą przebywać na zwolnieniu lekarskim, kwarantannie bądź w izolacji domowej.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce. Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola złożony do godziny 10.00 w dniu 29 marca 2021 r.

Na wniosek rodzica dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor przedszkola organizuje zajęcia na terenie przedszkola w ustalony przez niego sposób. Informacje na ten temat rodzice dzieci ze SPE otrzymali mailowo w dniu dzisiejszym z prośbą o informację zwrotną.

O wszelkich zmianach w zakresie funkcjonowania przedszkola będę Państwa informowała poprzez stronę BIP oraz przekaz informacji przez nauczycieli wychowawców, przesyłanych Państwu w sposób przyjęty w grupie.. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie 12 kwietnia 2021 r.

Życzymy dzieciom i Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. Niech upłyną w rodzinnej atmosferze, pełnej radości i szczęścia.

97198fc220a26ac7fe9d2b570fb73033.gif

 

Wniosek o zapewnienie opieki przedszkolnej dla dzieci rodziców, którzy pracują w podmiotach leczniczych lub podmiotach uczestniczących w przeciwdziałaniu i zwalczaniu CIVID-19

drukuj (Wniosek o zapewnienie opieki przedszkolnej dla dzieci rodziców, którzy pracują w podmiotach leczniczych lub podmiotach uczestniczących w przeciwdziałaniu i zwalczaniu CIVID-19)

Wniosek o organizację zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

drukuj (Wniosek o organizację zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4249
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-30 13:43:07