Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Informacje dla Rodzicow/prawnych opiekunów

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającego dotychczasowe przepisy w zakresie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 6 maja br. dopuszczono możliwość otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych decyzją organu prowadzącego, jednocześnie wprowadzono konieczność stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 • Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może podjąć decyzję o otwarciu przedszkoli oraz może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
 • W pierwszej kolejności z opieki przedszkola będą mogły wówczas korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu.
 • Pierwszeństwo w zapewnieniu tej opieki mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Biorąc pod uwagę stały wzrost zachorowań i rozprzestrzenianie się zakażeń, mając na względzie czynniki ryzyka wystąpienia COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników, a także wśród pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, organ prowadzący przed podjęciem decyzji w sprawie sposobu zorganizowania pracy przedszkola planuje rozeznać:

 1. istniejące możliwości zapewnienia bezpiecznych, higienicznych i zgodnych
  z wytycznymi warunków przebywania dzieci w placówkach,
 2. potrzeby rodziców w zakresie zapewnienia ich dzieciom opieki w placówkach prowadzących wychowanie przedszkolne.

W związku z powyższym proszę, aby rodzice po przeanalizowaniu możliwości sprawowania opieki nad dziećmi w domu, podejmowali decyzję związaną z ewentualnym wysłaniem dzieci do przedszkola w sposób odpowiedzialny, bez niepotrzebnego narażania swoich najbliższych na niebezpieczeństwo zarażenia oraz bez narażania pracowników przedszkola. Podejmując decyzję o ewentualnym wysłaniu dziecka do przedszkola ponosicie Państwo odpowiedzialność za zdrowie i życie swojego dziecka, swojej rodziny oraz personelu placówki. Przypominam, że Rodzic ma prawo do korzystania z zasiłku opiekuńczego do 24 maja 2020r.

Informuję, że w przypadku otwarcia przedszkola dla dzieci zdrowych rodziców pracujących, będzie ono działało w ścisłym reżimie sanitarnym i zostaną w związku z tym wprowadzone obostrzenia takie jak np.:

 1. Do przedszkola nie mogą być przyprowadzane dzieci rodziców i członków rodziny przebywających w kwarantannie lub w izolacji.
 2. Do przedszkola będą przyjmowane wyłącznie zdrowe dzieci, bez żadnych objawów chorobowych (kataru, kaszlu, stanu podgorączkowego i temperatury, bólu brzucha, biegunki etc.), które nie przebywały w szpitalu w okresie minimum 2 tygodni od dnia otwarcia przedszkola
 3. Wprowadzony zostanie zakaz wejścia do przedszkola rodziców/prawnych opiekunów oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie będą oczekiwać przed budynkiem na wejście/wyjście dziecka do/z przedszkola, zachowując bezpieczną odległość od siebie minimum 2 metrów,
 5. Rodzice/prawni opiekunowie, osoby upoważnione do odbioru muszą mieć maseczkę i rękawiczki jednorazowe,
 6. Rodzice.prawni opiekunowie, przed wejściem dziecka do szatni przedszkola mają obowiązek zdezynfekowania rąk własnych oraz rąk dziecka,
 7. Rodzice/prawni opiekunowie w odległości 2 metrów od drzwi wejściowych przedszkola oczekują na wyniki pomiaru temperatury ciała dziecka - wyznaczony pracownik obsługi mierzy temperaturę termometrem zdalnym, w przypadku stanu podgorączkowego lub gorączki dziecko nie zostaje wpuszczone do przedszkola,
 8. Dziecko, po zdezynfekowaniu rąk i pomiarze tempertaury, wchodzi  samo do placówki, przebiera się w szatni i wchodzi do klasy,
 9. Wprowadzony zostanie zakaz przynoszenia do przedszkola przez dziecko jakichkolwiek zabawek i innych przedmiotów czy artykułów spożywczych,
 10. Dziecko wchodząc do sali zajmuje wyznaczone przez nauczyciela miejsce z zachowaniem odległości minimum 2 metrów od innego dziecka oraz od nauczyciela,
 11. Dziecku nie wolno zmienić miejsca bez zgody nauczyciela,
 12. Z klas zostają wyniesione dywany, zabawki pluszowe i materiałowe, klocki i wszelkie małe zabawki oraz przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie zakażenia Covid 19,
 13. W klasie grupy 5 latków zostanie utworzone izolatorium, w którym przebywać będą dzieci i personel przedszkola z objawami chorobowymi tj. kaszel, podwyższona temepratura ciała, biegunka, bóle brzucha, bóle mięśni itd. O fakcie objawow chorobowych powiadamia się organ prowadzący, kuratorium oświaty, stację sanitarno-epidemiologiczną oraz służby medyczne.Inne obostrzenia:

Inne obostrzenia podczas pobytu dzieci w przedszkolu:

 1. Zakaz mycia zębów przez dzieci – przybory toaletowe zostaną wydane do domu,
 2. Rezygnacja z relaksacji poobiedniej na antresolach ze względu na brak możliwości zapewnienia na nich bezpiecznych warunków zgodnych z Wytycznymi. Poduszki, koce czy śpiworki zostaną wydane rodzicom/prawnym opiekunom przez pracowników obsługi.
 3. Na czas pandemii wyłącza się samodzielne korzystanie przez dzieci z dystrybutorów z wodą pitną.
 4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu będzie miała miejsce systematyczna i stała dezynfekcja rąk przez dzieci bez pomocy nauczyciela oraz systematyczne mierzenie temperatury ciała termometrem zdalnym minimum 2 razy dziennie od momentu wejścia do klasy,
 5. Dzieci przebywać będą w stałych grupach wyłącznie pod opieką jednego nauczyciela (maksymalnie rotacyjnie dwóch nauczycieli), w ściśle wyznaczonej odległości od niego.
 6. Drzwi do klas będą otwarte, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia przez dotyk.
 7. Ponieważ w salach zajęć nie ma toalet dziecko wychodzi do toalety samodzielnie i korzysta z niej bez pomocy nauczyciela.
 8. Na czas pandemii drzwi do toalet dziecięcych zostają podparte odbojnikami, aby zminimalizować ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
 9. Pracownicy obsługi mają obowiązek zdezynfekowania każdorazowo toalety oraz umywalek i wszelkich przedmiotów w toalecie dotykanych przez dziecko, Zachowany będzie reżim dotyczący dezynfekcji pomieszczeń oraz wyposażenia sal.
 10. Minimum raz na godzinę musi nastąpić wietrzenie klas.
 11. Nauczyciele oraz pracownicy mają obowiązek noszenia maseczek, przyłbic oraz rękawiczek jednorazowych, pracownicy obsługi ponadto fartuchów ochronnych.
 12. Posiłki będą dowożone pod drzwi klasy przez pracowników obsługi, gdzie uchywt wózka musi zostać zdezynfekowany – nauczyciel przejmuje posiłek i samodzielnie rozkłada talerze, sztućce, wydaje potrawy, sprząta po obiedzie oraz dezynfekuje stoły i krzesła.
 13. Nauczyciel zachowuje podczas posiłku odległość minimum 2 metrów od stołów dziecięcych. Po zakończeniu posiłku i przekazaniu wózka nauczyciel myje i dezynfekuje ręce, przyłbicę oraz zmienia rękawiczki.
 14. Przy jednym stole o długości 123 cm może siedzieć tylko jedno dziecko.
 15. Pieczywo oraz produkty, które nie podlegają obróbce termicznej pieczywo, wędliny, sery, jogurty, owoce, muszą być kupione i dostarczone do przedszkola minimum 24 godziny wcześniej,
 16. Podczas dostaw produktów spożywczych intendent przedszkola stosuje się do wytycznych dotyczących odległości od osoby dostarczającej a same produkty umieszcza w skrzynkach w magazynie. Po zakończeniu dostawy towaru myje i dezynfekuje ręce oraz przyłbicę.
 17. Dzieci będą przebywały w klasach - do odwołania zakazuje się wyjścia na plac zabaw  ze względu na brak możliwości zastosowania Wytycznych w zakresie codziennej dezynfekcji sprzętów i piasku w piaskownicy oraz konieczności sprawowania opieki wyłącznie przez jednego nauczyciela.
 18. Do wiadomości rodzicow/prawnych opiekunów oraz pracownikow przedszkola zostanie podana Procedura postępowania określająca wymagania konieczne dla zachowania zdrowia wszystkich członków spoleczności przedszkolnej i wszyscy członkowie spoleczności przedszkolnej zostaną zobligowani do jej bezwględnego przestrzegania.

W sytuacji zaistnienia potrzeby skorzystania z usług opiekuńczych przedszkola, prosimy o tym fakcie powiadamiać bezpośrednio dyrektora przedszkola za pomocą" Deklaracji zgłoszenia konieczności opieki" zamieszczonej niżej.
W zgłoszeniu chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, prosimy o wskazanie:

 1. czy obydwoje rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo, nie przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko w rodzinie.
 2. czy rodzice/opiekunowie prawni są pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19.

Ze względu na potrzebę szybkiego podjęcia decyzji, dotyczącej przyjęcia odpowiedniej organizacji wychowania przedszkolnego, deklarację o konieczności zapewnienia opieki przedszkolnej prosimy składać do dnia 4 maja 2020r. (poniedziałek) do godziny 12.00.

Wypełnione, podpisane przez rodziców deklaracje i zeskanowane można wysyłać na przedszkolny e-mail.

Jeżeli Prezydent Miasta Żyrardowa podejmie decyzję o otwarciu przedszkoli miejskich informuję, że przedszkole nie będzie funkcjonować dla wszystkich, gdyż będzie to opieka wyłącznie dla tych dzieci, które są bezwzględnie zdrowe i których rodzice muszą wrócić do pracy!

Informuję także, że w przypadku podjęcia przez Prezydenta Miasta Żyrardowa decyzji o otwarciu przedszkola, jesteśmy w stanie w naszym przedszkolu zorganizować opiekę w dwóch salach zajęć dla 6 dzieci w każdej sali, przy założeniu, że odległość miedzy dziećmi nie może być mniejsza niż 2 metry. Trzecia sala zostanie przeznaczona na izolatorium.

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez organ prowadzący decyzji o otwarciu przedszkola, dyrektor przedszkola, nauczyciele i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku zakażenia dziecka COVID 19.

 

 

Metryka

 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2020-05-04 01:09
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-04 02:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6062
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-05-04 17:40:38